Ochrana osobních údajů

Informace o návštěvnících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Kofola ČeskoSlovensko a.s., IČ: 242 61 980, se sídlem Nad Porubkou 2278/31a, Poruba, 708 00 Ostrava, veškeré údaje získané od zákazníků užívá výhradně pro vnitřní potřebu společnosti a neposkytuje je třetím osobám.

Bez výslovného souhlasu zákazníků nakládá Kofola ČeskoSlovensko a.s. s jejich osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů, a to především v § 5 odst. 2 písm. b) a v § 5 odst. 6 zákona o ochraně osobních údajů.

Společnost Kofola ČeskoSlovensko prohlašuje, že v případě souhlasu návštěvníka se zpracováním osobních údajů bude shromažďovat osobní údaje návštěvníka pouze v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. Souhlas se zpracováním osobních údaje návštěvníka je udělován, není-li uvedeno jinak, bez časového omezení, avšak pouze po dobu nezbytnou k naplnění účelu jejich zpracování. Zpracování osobních údajů návštěvníků může společnost Kofola ČeskoSlovensko a.s. pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele. Osobní údaje návštěvníků jsou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem anebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. Kofola ČeskoSlovensko a.s. se zavazuje k provedení všech potřebných rozumných opatření za účelem ochrany osobních údajů žadatele.

Kofola ČeskoSlovensko tímto návštěvníky informuje o jejich právu přístupu k osobním údajům, právu na opravu osobních údajů, jakož i o dalších právech stanovených v ustanovení § 21 zákona o ochraně osobních údajů. Zejména v případě, kdy by se návštěvník domníval, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života návštěvníka nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

– požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení,
– požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Požádá-li návštěvník o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu Kofola ČeskoSlovensko povinna tuto informaci předat, máme však právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
Zasílání obchodních sdělení elektronickou poštou lze odvolat oznámením zaslaným na elektronickou adresu: info@kofola.cz, popřípadě na adresu sídla Kofola ČeskoSlovensko a.s.